لباسشویی مدل گلوری کلور

موجود در رنگ بندی

سفید
سیلور

موجود در رنگ بندی

سفید
سیلور