ثبت شکایات

کلیه تماس های شرکت کلور با مشتریان توسط خط 05143300 صورت میگیرد.