درخواست نصب یا تعمیر

📍سریال محصول روی لیبل سفید کارتن، پایین بارکد درج شده وبا M شروع میشود.

کلیه تماس های شرکت کلور با مشتریان توسط خط 05143300 صورت میگیرد.