دفترچه راهنمای محصولات کلور​

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - دفترچه راهنما محصولات
LOGOclever

در این صفحه نسخه الکترونیکی دفترچه راهنما را دانلود کنید .بهتر است قبل از نصب محصولات حتما دفترچه آن محصول را مطالعه کرده باشید تا در زمان نصب هر سوال و راهکاری را که نیاز دارید از نماینده نصب سوال نمایید.

حفظ زمین حفظ ” آینده ” 

کلور - تولید کننده لوازم خانگی

یخچال فریزر

کلور - تولید کننده لوازم خانگی

ماشین لباسشویی


C – S 60

ROSSO

Combi Rosso LM70 کلور یخچال فریزر
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما روسو کمبی سری 60

S 70

GLORY plus

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما گلوری پلاس سری 70

S 70

GLORY  plus

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما گلوری پلاس کمبی سری 70


S 60

GLORY

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما گلوری سری 60

S 60

GLORY plus

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما گلوری پلاس سری 60

S 60

MIRACLE

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنمامیراکل سری 60


S 70

ROSSO

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما روسو سری 70 با هوم بار

S 70

ROSSO

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما روسو سری 70 با آب سرد کن

S 60

ROSSO plus

یخچال فریزر روسو پلاس کلور سری 60
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما روسو پلاس سری 60


S 70

FNT 101- RNT 101

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما FNT 101 - RNT 101

S 70

FRNT 101-C

کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی
کلور - تولید کننده لوازم خانگی

دفترچه راهنما کمبی FRNT 101